درخواست‌های ربات/ویکی‌ساز

از ویکی‌وحدت، دانشنامۀ مجازی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این ربات برای ویکی‌‌سازی مقالات به صورت رباتیک و خودکار کاربرد دارد. شرح عملکرد آن در کاربر:FawikiPatroller/ویکی‌سازی رباتیک موجود است.

روش کار

ابتدا باید کوئری‌ای از فهرست عنوان مقالات تهیه شود و در فولدر ربات قرار داده شود تا ربات بتواند از آن برای ویکی‌سازی استفاده کند. در کد YourBot نام حساب کاربری شماست آن را تغییر دهید.

کوئری

Select page_title FROM page WHERE
  page_namespace = 0 AND page_namespace = 0 AND page_is_redirect = 0 AND page_title LIKE "%_%" AND LENGTH(page_title) < 150 AND LENGTH(page_title) > 5 
  AND NOT (page_title LIKE "%(%" or page_title LIKE "%ی%" or page_title LIKE "%ک%" or page_title LIKE "%۱%" or page_title LIKE "%۲%" 
  or page_title LIKE "%۳%" or page_title LIKE "%۴%" or page_title LIKE "%۵%" or page_title LIKE "%۶%" or page_title LIKE "%۷%" 
  or page_title LIKE "%۸%"or page_title LIKE "%۹%"or page_title LIKE "%۰%"or page_title LIKE "%1%"or page_title LIKE "%2%"or page_title LIKE "%3%" 
  or page_title LIKE "%4%"or page_title LIKE "%5%" or page_title LIKE "%6%" or page_title LIKE "%7%" or page_title LIKE "%8%" or page_title LIKE "%9%" 
  or page_title LIKE "%0%") ORDER BY LENGTH(page_title) DESC;

دستور اجرای sql

sql fawiki_p < links.sql > wiki_Articles.txt

کد

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Reza(User:reza1615), 2013
#
# Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0 .
# -*- coding: utf-8 -*-
import wikipedia,pagegenerators,re,pywikibot,query
import fa_cosmetic_changes,sys,codecs,string,login,time
wikipedia.config.put_throttle = 0   
wikipedia.put_throttle.setDelay()

#--------------------------------------------------------------------------------------
bot_version=u'(۷.۵)'
disambig_template=u'الگو:ابهام‌زدایی'
film_name=u'فیلم‌ها'
no_templates=[u'الگو:خوبیده',u'الگو:برگزیده',u'الگو:مقاله برگزیده',u'الگو:ویکی‌سازی رباتیک نه']
no_fa_words=[u'از',u'این',u'آن',u'اگر',u'برای',u'در',u'را',u'ما',u'شما',u'ایشان',u'آن‌ها',u'یک',u'دو',u'سه',u'چهار',u'پنج',u'هفت',u'هشت',u'نه',u'اول'
,u'دوم',u'سوم',u'چهارم',u'پنجم',u'ششم',u'هفتم',u'هشتم',u'نهم',u'زشت‌ترین',u'بهترین',u'بدترین',u'زیباترین',u'کوتاه‌ترین',u'بلندترین',u'بالاترین',u'افزون',
u'افقی',u'اکنون',u'اینجا',u'اینچنین',u'آری',u'پایین',u'پس',u'پسا',u'پشت',u'پیش',u'چنان',u'چندان',u'چندی',u'حالی',u'به',u'بدون',u'چند',
u'دیگر',u'سپس',u'شاید',u'کنون',u'کنونی',u'گاهی',u'گشت',u'گویا',u'گویی',u'ناچار',u'ناگه',u'ناگهان',u'هماره',u'همانا',u'همانجا',u'همچو',u'بزرگ',u'کوچک',u'تاریک'
,u'همچون',u'همگان',u'همواره',u'همیشگی',u'همیشه',u'هنوز',u'هیچ',u'یکان',u'یکبار',u'یکباره',u'آخرین',u'اولین',u'دیرترین',u'به',u'همه',u'هم',u'سر',u'با',u'زیر',u'روز',u'شب']
original_lang='fa'
film_cat=u'رده:مقاله‌های خرد سینمایی'
site_category=ur'رده'
hidden_cat=u'\n[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]'
Black_links=u'کاربر:FawikiPatroller/Black Links'
White_Links=u'کاربر:FawikiPatroller/White Links'
no_words=u'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
#--------------------------------------------------------------------------------------
site = wikipedia.getSite(original_lang)

'''
Select page_title FROM page WHERE
  page_namespace = 0 AND page_namespace = 0 AND page_is_redirect = 0 AND page_title LIKE "%_%" AND LENGTH(page_title) < 150 AND LENGTH(page_title) > 5 
  AND NOT (page_title LIKE "%(%" or page_title LIKE "%ی%" or page_title LIKE "%ک%" or page_title LIKE "%۱%" or page_title LIKE "%۲%" 
  or page_title LIKE "%۳%" or page_title LIKE "%۴%" or page_title LIKE "%۵%" or page_title LIKE "%۶%" or page_title LIKE "%۷%" 
  or page_title LIKE "%۸%"or page_title LIKE "%۹%"or page_title LIKE "%۰%"or page_title LIKE "%1%"or page_title LIKE "%2%"or page_title LIKE "%3%" 
  or page_title LIKE "%4%"or page_title LIKE "%5%" or page_title LIKE "%6%" or page_title LIKE "%7%" or page_title LIKE "%8%" or page_title LIKE "%9%" 
  or page_title LIKE "%0%") ORDER BY LENGTH(page_title) DESC;

sql fawiki_p < links.sql > wiki_Articles.txt

zip wiki_Articles wiki_Articles.txt
'''

fa_link_text = codecs.open( '/data/project/YourBot/pywikipedia/wiki_Articles.txt','r' ,'utf8' )
fa_link_text = fa_link_text.read().replace(u'page_title',u'').strip()
fa_link_list=fa_link_text.replace(u'_',u' ').replace(u'\r',u'').strip().split(u'\n')

#--------------------------------------------------------------------------------------

def login_wiki():  
  password_wiki = open("/data/project/YourBot/pywikipedia/passfile2", 'r')
  password_wiki=password_wiki.read().replace('"','').strip()  
  passwords=password_wiki.split(',')[1].split(')')[0].strip()
  usernames=password_wiki.split('(')[1].split(',')[0].strip()
  botlog=login.LoginManager(password=passwords,username=usernames,site=site)
  botlog.login()
  
def templatequery(enlink):
  temps=[]
  if enlink==u'':
    return []  
  enlink=enlink.replace(u' ',u'_')
  params = {
      'action': 'query',
      'prop':'templates',
      'titles': enlink,
      'redirects': 1,
      'tllimit':500,
  }

  try:
    categoryname = query.GetData(params,site)
    for item in categoryname[u'query'][u'pages']:
      templateha=categoryname[u'query'][u'pages'][item][u'templates']
      break
    for temp in templateha:
      temps.append(temp[u'title'].replace(u'_',u' '))     
    return temps
  except: 
    return []

TEMP_REGEX = re.compile(
  '{{(?:msg:)?(?P<name>[^{\|]+?)(?:\|(?P<params>[^{]+?(?:{[^{]+?}[^{]*?)?))?}}')

def compileLinkR(withoutBracketed=False, onlyBracketed=False):
  """Return a regex that matches external links."""
  notAtEnd = '\]\s\.:;,<>"\|\)'
  notAtEndb = '\]\s\.:;,<>"\|'
  notInside = '\]\s<>"'
  regex = r'(?P<url>http[s]?://[^%(notInside)s]*?[^%(notAtEnd)s]' \
      r'(?=[%(notAtEnd)s]*\'\')|http[s]?://[^%(notInside)s]*' \
      r'[^%(notAtEnd)s])' % {'notInside': notInside, 'notAtEnd': notAtEnd}
  regexb = r'(?P<urlb>http[s]?://[^%(notInside)s]*?[^%(notAtEnd)s]' \
      r'(?=[%(notAtEnd)s]*\'\')|http[s]?://[^%(notInside)s]*' \
      r'[^%(notAtEnd)s])' % {'notInside': notInside, 'notAtEnd': notAtEndb}
  if withoutBracketed:
    regex = r'(?<!\[)' + regex
  elif onlyBracketed:
    regex = r'\[' + regexb
  else:
    regex=r'(?:(?<!\[)'+ regex+r'|\['+regexb+')'
  linkR = re.compile(regex)
  return linkR

def findmarker(text, startwith=u'@@', append=None):
  # find a string which is not part of text
  if not append:
    append = u'@'
  mymarker = startwith
  while mymarker in text:
    mymarker += append
  return mymarker

def catquery(enlink):
  cats=[] 
  enlink=enlink.replace(u' ',u'_')
  params = {
        'action': 'query',
        'prop': 'categories',
        'titles': enlink,
        'redirects': 1,
        'cllimit':500,
      }
  try:
    categoryname = query.GetData(params,site)
    for item in categoryname[u'query'][u'pages']:
      categoryha=categoryname[u'query'][u'pages'][item][u'categories']
      break
    for cat in categoryha:
      cats.append(cat[u'title'])     
    return cats
  except: 
    return False

def fa_replaceExcept(text, old, new, exceptions,marker='', site=None):
  if site is None:
    site = pywikibot.getSite()

  exceptionRegexes = {
    'comment':   re.compile(r'(?s)<!--.*?-->'),
    'header':    re.compile(r'\r?\n=+.+=+ *\r?\n'),
    'pre':     re.compile(r'(?ism)<pre>.*?</pre>'),
    'source':    re.compile(r'(?is)<syntaxhighlight .*?</' + 'source>'),
    'category':   re.compile(ur'\[\['+site_category+ur'\:.*?\]\]'),
    'ref':     re.compile(r'(?ism)<ref[ >].*?</ref>'),
    'startspace':  re.compile(r'(?m)^ (.*?)$'),
    'table':    re.compile(r'(?ims)^{\|.*?^\|}|<table>.*?</table>'),
    'hyperlink':  compileLinkR(),
    'gallery':   re.compile(r'(?is)<gallery.*?>.*?</gallery>'),
    'link':     re.compile(r'\[\[[^\]\|]*(\|[^\]]*)?\]\]'),
    'URL':     re.compile(r'\[.*?\]'),
    'file':     re.compile(r'\[\[([fF]ile|پرونده|تصویر)\:[^\]\|]*(\|[^\]]*)?\]\]'),
    'interwiki':  re.compile(r'(?i)\[\[:?(%s)\s?:[^\]]*\]\][\s]*'
                  % '|'.join(site.validLanguageLinks() +
                       site.family.obsolete.keys())),
    'property':   re.compile(r'(?i)\{\{\s*#property:\s*p\d+\s*\}\}'),
    'invoke':    re.compile(r'(?i)\{\{\s*#invoke:.*?}\}'),
  }
  if isinstance(old, basestring):
    old = re.compile(old)

  dontTouchRegexes = []
  except_templates = False
  for exc in exceptions:
    if isinstance(exc, basestring):
      if exc in exceptionRegexes:
        dontTouchRegexes.append(exceptionRegexes[exc])
      elif exc == 'template':
        except_templates = True
      else:
        dontTouchRegexes.append(re.compile(r'(?is)<%s>.*?</%s>'
                          % (exc, exc)))
      if exc == 'source':
        dontTouchRegexes.append(re.compile(
          r'(?is)<syntaxhighlight .*?

'))

    else:
      dontTouchRegexes.append(exc)
  if except_templates:
    marker1 = findmarker(text)
    marker2 = findmarker(text, u'##', u'#')
    Rvalue = re.compile('{{{.+?}}}')
    Rmarker1 = re.compile('%(mark)s(\d+)%(mark)s' % {'mark': marker1})
    Rmarker2 = re.compile('%(mark)s(\d+)%(mark)s' % {'mark': marker2})
    dontTouchRegexes.append(Rmarker1)
    origin = text
    values = {}
    count = 0
    for m in Rvalue.finditer(text):
      count += 1
      while u'}}}%d{{{' % count in origin:
        count += 1
      item = m.group()
      text = text.replace(item, '%s%d%s' % (marker2, count, marker2))
      values[count] = item
    inside = {}
    seen = set()
    count = 0
    while TEMP_REGEX.search(text) is not None:
      for m in TEMP_REGEX.finditer(text):
        item = m.group()
        if item in seen:
          continue
        seen.add(item)
        count += 1
        while u'}}%d{{' % count in origin:
          count += 1
        text = text.replace(item, '%s%d%s' % (marker1, count, marker1))
        for m2 in Rmarker1.finditer(item):
          item = item.replace(m2.group(), inside[int(m2.group(1))])
        for m2 in Rmarker2.finditer(item):
          item = item.replace(m2.group(), values[int(m2.group(1))])
        inside[count] = item
  index = 0
  markerpos = len(text)
  while True:
    match = old.search(text, index)
    if not match:
      break
    nextExceptionMatch = None
    for dontTouchR in dontTouchRegexes:
      excMatch = dontTouchR.search(text, index)
      if excMatch and (
          nextExceptionMatch is None or
          excMatch.start() < nextExceptionMatch.start()):
        nextExceptionMatch = excMatch
    if nextExceptionMatch is not None \
        and nextExceptionMatch.start() <= match.start():
      index = nextExceptionMatch.end()
    else:
      if callable(new):
        replacement = new(match)
      else:
        new = new.replace('\\n', '\n')
        replacement = new
        groupR = re.compile(r'\\(?P<number>\d+)|\\g<(?P<name>.+?)>')
        while True:
          groupMatch = groupR.search(replacement)
          if not groupMatch:
            break
          groupID = groupMatch.group('name') or \
               int(groupMatch.group('number'))  
          try:
            replacement = replacement[:groupMatch.start()] + \
                   match.group(groupID) + \
                   replacement[groupMatch.end():]
          except IndexError:
            print '\nInvalid group reference:', groupID
            print 'Groups found:\n', match.groups()
            raise IndexError
      text = text[:match.start()] + replacement + text[match.end():]
      break
      index = match.start() + len(replacement)
      markerpos = match.start() + len(replacement)
    
  text = text[:markerpos] + marker + text[markerpos:]
  if except_templates: 
    for m2 in Rmarker1.finditer(text):
      text = text.replace(m2.group(), inside[int(m2.group(1))])
    for m2 in Rmarker2.finditer(text):
      text = text.replace(m2.group(), values[int(m2.group(1))])
  return text

def redirect_find( page_link,wiki):

  page_link=page_link.replace(u' ',u'_')
  site = wikipedia.getSite(wiki.replace(u'_',u'-'))
  params = {
    'action': 'query',
    'redirects':"",
    'titles': page_link
  }
  query_page = query.GetData(params,site)
  try:
    redirect_link=query_page[u'query'][u'redirects'][0]['to']
    return redirect_link
  except:
    if 'missing=""' in str(query_page):
      return False
    else:
      return page_link.replace(u'_',u' ')

def wikify(link):

      wikipedia.output(u'--------------'+link+'----------------')   
      counter=0
      passing=True
      item_in_text=[]
      page = wikipedia.Page(site,link )
      old_text=page.get()
      temp_list=templatequery(link)
      for i in no_templates:
        if i in temp_list:
          passing=False
          wikipedia.output(u'\03{lightblue}The page has '+i+' so it is passed\03{default}')
          break
      if passing:
        Black_page = wikipedia.Page( site,Black_links)
        Black_List=Black_page.get().replace(u'*',u).replace(u'\r',u).split(u'\n')
        White_page = wikipedia.Page( site,White_Links)
        White_List=White_page.get().replace(u'*',u).replace(u'\r',u).split(u'\n')
        old_text,cleaning_version,msg_clean=fa_cosmetic_changes.fa_cosmetic_changes(old_text,page)
        old_text=old_text.replace(u'\r',u).strip()
        text=old_text
        text2=text
        exceptions = ['URL','math', 'template', 'timeline','comment','header','pre','source','category','ref','startspace','table','hyperlink','gallery','link','interwiki','property','invoke', 'inputbox']
        fa_links = len(page.linkedPages())
        page_size=sys.getsizeof(old_text)
        size_limitation=page_size/1000
        counter=fa_links
        added_item=u' '
        wikipedia.output(' Number of Links limitation = '+str(size_limitation-counter))
        for item in fa_link_list:
          pass_root=True
          if item.strip().find(u' ')==-1 or item.strip()==link.strip():
            continue
          if counter > size_limitation:
           wikipedia.output(u'\03{lightred}Link limitation is Reached!\03{default}')
           break
          if old_text.find(item.strip())!=-1:
            text3 = re.sub(ur"(\n|\*|\#|\s)"+item.strip()+ur"(\n|\.|\s|\،)", ur"",text)
            if text3==text:
              continue
          else:
            continue
          if item not in Black_List:
          
          #if (old_text.find(u' '+item.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'،')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'.')!=-1 or old_text.find(u'\n'+item.strip()+u'\n')!=-1 or old_text.find(u'\n'+item.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'\n')!=-1) and (item not in Black_List):
            for white in White_List:
              if item in white and (old_text.find(u' '+white.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+white.strip()+u'\n')!=-1 or old_text.find(u'\n'+white.strip()+u' ')!=-1):
                  item=white.strip()
                  break
            #--------------------------------
            if old_text.find(u''+item.strip()+u'')!=-1:
              wikipedia.output(u'\03{lightred}The link '+item+u' is in the text so it is passed!\03{default}')
              item_in_text.append(item)
              continue
            #--------------------------------
            for i in item_in_text:
              if item in i:
                pass_root=False
                break
            if not pass_root:
              wikipedia.output(u'\03{lightblue}The link '+item+u' is part of a link in the text so it is passed!\03{default}')
              continue
            #--------------------------------
            Item_R=redirect_find( item.strip(),original_lang)
            if not Item_R:
              continue
            if old_text.find(u''+Item_R.strip()+u'')!=-1 or Item_R.strip()==link.strip() or item in link or Item_R in link:
              wikipedia.output(u'\03{lightred}The link '+Item_R+' is in the text so it is passed!\03{default}')
              continue
            #---------------------------------------
            item_cat=catquery(item)
            if item_cat:
              if film_cat in item_cat:
                wikipedia.output(u'The '+item+u' was film link so it is passed!')
                continue
            #---------------------------------------
            for i in item_cat:
              if film_name in i:
                pass_root=False
                break
            if not pass_root:
              wikipedia.output(u'The '+item+ u' had film category so it is passed!')
              continue
            #----------------------------------------
            temp_list=templatequery(item)
            if not disambig_template in temp_list:
              item_test=item
              for i in no_words:
                item_test=item_test.replace(i,u)
              if item_test!=item:
                wikipedia.output(u'\03{lightred}Link'+item+u' had bad characters!\03{default}')
                continue
              if item.split(u' ')[0] in no_fa_words or item.split(u' ')[-1] in no_fa_words:
                wikipedia.output(u'\03{lightred}Link'+item+u' had bad characters!\03{default}')
                continue
              pre_text={ur'\s':u' ',ur'\n':u'\n',ur'\*':u'*',ur'\#':u'#'}
              for i in pre_text:
                if old_text==text and ( pre_text[i]+item.strip()+u' ' in old_text):
                  text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\s', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur' ', exceptions)
                if old_text!=text:
                  break
                if old_text==text and ( pre_text[i]+item.strip()+u'\n' in old_text):
                  text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\n', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'\n', exceptions)
                if old_text!=text:
                  break
                if old_text==text and ( pre_text[i]+item.strip()+u'.' in old_text):
                  text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'.', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'.', exceptions)
                if old_text!=text:
                  break
                if old_text==text and ( pre_text[i]+item.strip()+u'،' in old_text):
                  text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\،', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'،', exceptions)
                if old_text!=text:
                  break
              if old_text!=text:
                counter+=1
                wikipedia.output(u'\03{lightgreen}+ '+item+u'\03{default}')
                old_text=text
                added_item=added_item+u''+item+u'، '


        if text!=text2:
          added_item=added_item.strip()[:-1]
          if not hidden_cat.strip() in text:
            text=text+hidden_cat
          page.put(text,u'ویکی‌سازی رباتیک' +bot_version+u' >'+added_item +msg_clean)
          wikipedia.output(u'Sleep for 60 seconds!')
          time.sleep(180)

def main():

  gen=None
  preloadingGen=False
  PageTitles = []
  genFactory = pagegenerators.GeneratorFactory()
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg.startswith ('-new'):
      arg=arg.replace(':',)
      if len(arg) == 4:
        genfa = pagegenerators.NewpagesPageGenerator(200, False, site,0)
      else:
        genfa = pagegenerators.NewpagesPageGenerator(int(arg[4:]), False, site,0)
      
      preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator( genfa,60)
      break
    elif arg.startswith('-page'):
      if len( arg ) == 5:
        PageTitles.append( wikipedia.input( u'Which page do you want to chage?' ) )  
      else:
        PageTitles.append( arg[6:] )
      break
    elif arg.startswith('-file'):
      textfilename = arg[6:]
      if not textfilename:
        textfilename = pywikibot.input(
          u'Please enter the local file name:')
      gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(textfilename,site=site)
    else:
      generator = genFactory.handleArg( arg )
      if generator:
        gen = generator
  if not gen:
    wikipedia.stopme()  
  if PageTitles:
    pages = [wikipedia.Page( site,PageTitle ) for PageTitle in PageTitles]
    gen = iter( pages )
  if not preloadingGen:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator( gen,pageNumber = 60)
  for pages in preloadingGen:
    #try:
    wikify(pages.title())
    #except:
     #wikipedia.output('Code or system has an error !!')
     #pass

if __name__ == "__main__":

  login_wiki()
  main()

</syntaxhighlight>